Strefa klienta

Windykacja należności

  1. PŁATNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW WODY I ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

Faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego (odczytowego wodomierzy), najczęściej co miesiąc. Faktura przesyłana jest Odbiorcy pocztą (listem zwykłym), doręczana przez pracownika Spółki lub wysyłana pocztą elektroniczną              (e-mail).

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze. Zapłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Spółki.

Uwaga!

Każdy odbiorca naszych usług posiada indywidualny numer konta bankowego, który znajduje się na fakturze.

Pozostałe płatności należy dokonywać na rachunek bankowy :

Santander Bank Polska S.A. oddział w Polkowicach 94 1090 2109 0000 0005 5000 0085.

 

Jeśli odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, to prosimy zgłosić ten fakt niezwłocznie do Działu Obsługi Klienta, tel. 76 846 29 11.

  1. POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE Z TYTUŁU DOSTAW WODY I ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Zwłoka w zapłacie należności uprawnia Spółkę do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności.

W przypadku braku zapłaty Spółka wysyła do Odbiorcy wezwanie do zapłaty z wyznaczonym terminem płatności ( 14 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania).

Jeśli po upływie tego terminu nadal zaległa należność nie została wpłacona Spółka kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Koszty postępowania sądowego i komorniczego obciążają dłużnika. Ponadto w ramach określonej prawem procedury Spółka ma prawo odciąć dopływ wody do nieruchomości odbiorcy.

W sprawie ustalenia należności wobec Spółki informacji udziela Dział Finansowo – Ekonomiczny,          tel. 76 846 29 30.

  1. WSTRZYMANIE DOSTARCZANIA WODY LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z POWODU ZADŁUŻENIA

Spółka może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania wezwania w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

W przypadku odcięcia dostaw wody z powyższej przyczyny Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody oraz informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego Spółka zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Burmistrza oraz Odbiorcę usług co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków następuje wyłącznie po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia.

  1. ZASADY ROZKŁADANIA ZALEGŁOŚCI NA RATY (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH)

Odbiorca zalegający z płatnościami, w przypadku uzasadnionych szczególnych okoliczności, może wystąpić z pisemnym wnioskiem o rozłożenie zapłaty w ratach po spełnieniu określonych warunków – wniesieniu wpłaty w wysokości minimum 30 % zadłużenia. Przez zadłużenie Odbiorcy w dniu złożenia wniosku rozumie się sumę: kwotę podstawową niezapłaconych faktur wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami dochodzenia należności.

Niewywiązywanie się z ustaleń wynikających z decyzji w sprawie rozłożenia zapłaty zadłużenia w ratach skutkuje natychmiastową wymagalnością spłaty zadłużenia. Należności bieżące nie objęte procedurą zapłaty zaległości w ratach należy regulować zgodnie z wskazanym terminem płatności.

Jeżeli Odbiorca wystąpi z wnioskiem o uregulowanie zaległej zapłaty w ratach już po odcięciu dostaw wody lub po zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego, Spółka   – po spełnieniu przez Odbiorcę określonych warunków (wniesieniu wpłaty w wysokości minimum 30 % , podpisaniu zobowiązania o uregulowaniu w ratach pozostałej części zadłużenia z odsetkami ustawowymi) – podejmuje decyzje o warunkowym uruchomieniu przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.