Historia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Polkowicach powstało na początku stycznia 1970 roku i jako samodzielna placówka istniało do 31 grudnia 1973 roku. Jego dyrektorem został Kazimierz Sobków. Siedziba przedsiębiorstwa mieściła się w budynku u zbiegu ulic Głogowskiej i Bieruta, który został rozebrany w połowie lat osiem­dziesiątych. Zatrudnionych tam było wówczas 30 pracowników.

Z dniem 1 stycznia 1974 roku PGKiM w Polkowicach utraciło swoją dotychczasową samodzielność. Gospodarką komunalną w mieście zarządzało teraz Lubińskie Przedsię­biorstwo Komunalne w Lubinie. W Polkowicach istniał tylko Zakład Gospodarki Komu­nalnej podlegający zarządowi lubińskiemu. Jego kierownikiem został Antoni Sitnicki. Podobny los spotkał w tym samym czasie polkowicką gospodarkę mieszkaniową. Przeszła ona pod zarząd Lubińskiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Lubinie. W Polkowicach utworzono jego filię, której kierownikiem został Zygmunt Tenyszyn. W obu polkowickich zakładach pracowało 40 osób, z czego 21 osób w komunalce i 19 w mieszkaniówce. Tak ukształtowany podział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej trwał do końca 1975 roku.

Na początku stycznia 1976 roku zarząd nad gospodarką komunalną w Polkowicach objęło Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Głogowie. Polkowicki Zarząd Gospo­darki Komunalnej podlegał teraz zarządowi głogowskiemu. Jego nowym kierownikiem został J. Samborski. Natomiast gospodarka mieszkaniowa na terenie miasta została prze­kazana Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach. W latach 1976-1978 sie­dziba kierownictwa gospodarki komunalnej znajdowała się w pomieszczeniach pawilonu przy ul. PKWN, a na początku stycznia 1979 roku została przeniesiona do budynku przy ul. Dąbrowskiego. Z dniem 1 stycznia 1979 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Polkowicach ponow­nie przeszedł pod zarząd Lubińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Lubinie. Funkcję kierownika objął Józef Preisner. W lipcu 1982 roku powstało w Polkowicach samodzielne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. We wrześniu tegoż roku przejęło od Lubińskiego Przedsię­biorstwa Komunalnego w Lubinie zarząd nad całością gospodarki komunalnej w mieście, a od Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach wszystkie budynki stare na terenie miasta, które znajdowały się przy ulicach: Gdańskiej, Dąbrowskiego, Pl. Piastów, Świerczewskiego (obecnie Zachodniej), Pl. Kościelnym, Bieruta (obecnie Targowej), Sien­kiewicza, Legnickiej i Rynku. Były to budynki mieszkaniowe, niemieszkaniowe i gos­podarcze. Zdecydowana większość z nich już dzisiaj nie istnieje. Natomiast nowe budynki, których część przekazała PGKiM-owi Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum”, znajdują się przy ulicach Kmicica, Ratowników, Głogowskiej, Kar. B. Kominka (wtedy PKWN) i Wołodyjowskiego. Dwa bloki mieszkalne w Rynku przejęte również wtedy przez PGKiM już dzisiaj nie istnieją. Działalność przedsiębiorstwa od początku obejmowała miasto Polkowice i do 1991 roku teren gminy Rudna. Polegało to na administrowaniu zasobami państwowych budynków mieszkalnych oraz innymi obiektami i urządzeniami komunalnymi. Ponadto do zadań przed­siębiorstwa należało wykonywanie usług na zlecenie w zakresie gospodarki mieszkanio­wej i komunalnej. PGKiM od chwili swojego powstania zatrudniało 110 osób, w tym 82 robotników i 28 pracowników biurowo-administracyjnych. W 1984 roku przeniosło swoją siedzibę do baraku przy ul. Legnickiej. Pierwszym naczelnym dyrektorem przedsiębiorstwa został Józef Preisner. Sprawował tę funkcję do 26 marca 1984 roku! W dniu 3 kwietnia tegoż roku zastąpił go na tym stano­wisku Wiesław Czopik. Po sześciu latach nastąpiła kolejna zmiana na najwyż­szym szczeblu kierowniczym przedsiębiorstwa. W dniu 30 sierpnia 1990 roku jego nowym dyrektorem został Emilian Stańczyszyn. Funkcje zastępców dyrektora d/s technicznych pełnili: Paweł Olszewski (1982-1983), Lech Wyroda (1983-1984), Edward Zadorecki (1984-1985), Roman Tuźnik (1985-1986) i Zdzisław Zima (1986-1989), a zastępcami d/s ekonomicznych i eksploatacji byli Zbigniew Złotogórski (1982-1983), Władysław Szpruch (1983-1984), Władysław Stefaniszyn (1984-1985) i Wacław Kluska (1987-1990). Głównym księgowym przedsiębiorstwa w 1982 roku została Aniela Urban. Od 1 wrze­śnia 1983 roku do 30 kwietnia 1990 roku funkcję tę sprawował Zenon Sabiniarz, a od 2 maja tegoż roku głównym księgowym zakładu jest Grażyna Górak. Z dniem 8 października 1992 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz­kaniowej zostało przekształcone w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialno­ścią i otrzymało nazwę Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach. Skład pierwszego zarządu PGM tworzyli: prezes Emilian Stańczyszyn, wicepre­zes d/s marketingu i rozwoju Mariusz Gnych, wiceprezes d/s finansowych Grażyna Górak i wiceprezes d/s techniczno-eksploatacyjnych Wacław Kluska. Na początku sierpnia 1994 roku prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. został Wacław Kluska. Zmiana ta nastąpiła w związku z objęciem przez Emiliana Stańczyszyna stanowiska Burmistrza Gminy Polkowice. W roku 2006, po odejściu Wacława Kluski na emeryturę, prezesem spółki został Tadeusz Żmigrodzki. Od 02-03-2019 Prezesem Spółki był Jacek Kaszuba a od dnia 08-05-2024 Prezesem został Emilian Stańczyszyn.

W 1992 roku na miejscu starych, wyburzonych budynków przy ul. Dąbrowskiego po­wstały dwa nowe obiekty dla administracji PGM, która do jednego z nich przeprowadziła się w październiku tegoż roku z baraku przy ul. Legnickiej. Pomieszczenia drugiego bu­dynku o charakterze magazynowo-biurowym zostały wydzierżawione.