Fundusze UE

„Przebudowa napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN400-DN500 w zakresie wymiany izolacji na segmentową izolację poliuretanową w Polkowicach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; Oś Priorytetowa I; Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

  • Planowany, całkowity koszt realizacji projektu to : 3.828.932,75 PLN
  • Uzyskana wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich to : 2.433.612,85 PLN

Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji technicznej – audyt efektywności energetycznej, projekt budowlany, oddziaływanie inwestycji na środowisko
Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – opracowanie wniosku i załączników do konkursu
Zadanie 3 – Promocja projektu
Zadanie 4 – Przebudowa magistrali ciepłowniczej DN400, działka nr 68/3 ,62,80
Zadanie 5 – Przebudowa magistrali ciepłowniczej DN500, działka nr 68/3, 68/1, 191/2
Zadanie 6 – Przebudowa magistrali ciepłowniczej DN500, działka nr 185, 197/6, 179/9
Zadanie 7 – Przebudowa magistrali ciepłowniczej DN500, działka nr 1265, 1220
Zadanie 8 – koszty pośrednie  Zarządzanie projektem

Celem projektu  będzie docelowo roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (959,24 tony równoważnika CO2) oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (7 881,41 GJ/rok)

Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących realizacji projektu.

Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać:

na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Inwestycja dofinansowane ze środków WFOŚiGW

we Wrocławiu

 

Nazwa zadania: Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej Nowe Polkowice”.

 

Planowana wartość ogólna przedsięwzięcia:    5 196 780,28 zł netto

 

Inwestycja jest realizowana przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 w wysokości 3 956 925,00 zł w formie pożyczki.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

www.wfosigw.wroclaw.pl