Ciepłownictwo

Przyłączenie do sieci

Warunki przyłączenia

W celu uzyskania warunków przyłączenia należy:

 1. dokument stwierdzający uprawnienie do władania obiektem – najem, dzierżawa, odpis umowy spółki cywilnej, adresy zamieszkania wszystkich członków spółki cywilnej,
 2. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, – odpis decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 3. odpis zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
 4. plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczonym zarysem budynku oraz planowane usytuowanie węzła cieplnego – 2 egzemplarze.
 5. podać kontakt do Państwa przedstawiciela który może udzielić dodatkowych wyjaśnień.

Przyłączenie obiektu do sieci

Po uzgodnieniu optymalnych warunków dla obu stron – spisana zostanie umowa o przyłączenie, w której określony zostanie zakres i sposób finansowania budowy przyłącza, węzła cieplnego, termin rozpoczęcia dostawy oraz wydane zostaną warunki techniczne.

Po zakończeniu inwestycji oraz pozytywnych odbiorach przyłącza ,węzła cieplnego oraz urządzeń pomiarowych nastąpi podpisanie umowy sprzedaży ciepła oraz świadczenia usług przesyłania ciepła.

Uzgadnianie dokumentacji technicznej

Projekty wykonawcze dotyczące budowy, rozbudowy oraz modernizacji sieci, węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji cieplnych podlegają uzgodnieniu z PGM Sp. z o.o.

Ogólne informacje dotyczące dokumentacji i trybu jej załatwiania.

 • Dokumentacja wykonawcza musi być wykonana przez uprawnionego projektanta oraz uzgodniona z PGM Sp. z o.o.
 • Dokumentacja składana do uzgodnień powinna być wykonana zgodnie z wymogami obowiązującego Prawa Budowlanego.
 • Dokumentację należy składać w 2 egz. wraz z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego.

Współfinansowanie kosztów przyłączenia

Ciepło z sieci ciepłowniczej jest ekologiczne i bezpieczne dlatego w trosce o środowisko ekologiczne Polkowic oferujemy korzystne warunki podłączenia istniejących i nowobudowanych obiektów di naszej sieci ciepłowniczej. Zapewniamy współfinansowanie kosztów przyłączenia. Gwarantujemy naszym Klientom pełną satysfakcję, a ponadto:

 • niezawodność,
 • bezpieczeństwo,
 • fachowość,
 • terminowość,
 • konkurencyjne ceny.