Strefa klienta

Zgłaszanie reklamacji, skarg i szkód

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że istnieje możliwość składania reklamacji, skarg oraz zgłaszania szkód niezwłocznie po ich zaistnieniu.

Reklamacje przyjmowane są w Dziale Obsługi Klienta w formie pisemnej, następnie rejestrowane są w systemie komputerowym. Rozpatrywane są według obowiązujących przepisów prawa (kodeks cywilny, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, regulamin świadczonych usług i innych aktów prawnych). Odpowiedzi udzielane są w trybie natychmiastowym lub w terminie 14 dni od daty rejestracji. Przy sprawach wymagających dodatkowych ustaleń czas udzielenia odpowiedzi może przedłużyć się do 30 dni. Przypominamy, że informacje odnośnie rozliczeń i wielkości zużyć wody są przekazywane wyłącznie osobom będącym stroną umowy.

W razie wątpliwości zapraszamy do rozmowy z kierownikiem działu pod numerem telefonu 76 846 29 22.