Informacje o spółce

DANE REJESTROWE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o.
ul. Dąbrowskiego 2
59-100 Polkowice
tel. +48 76 846 29 11
fax. +48 76 846 29 60

e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl

www: www.pgm-polkowice.com.pl

Kapitał zakładowy Spółki wynosi : 141.189.300,00 zł

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 692-000-12-19

Numer KRS: 0000074347

Władzami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Zgromadzenie Wspólników

Jednoosobowym właścicielem Spółki jest Gmina Polkowice.

Zgromadzenie Wspólników: Burmistrz Gminy Polkowice.

Rada Nadzorcza

1. Marian Waldemar Brol – Przewodniczący Rady,
2. Ewa Portianko – Członek Rady,
3. Andrzej Tatuśko – Członek Rady.

Zarząd Spółki

1. Emilian Stańczyszyn – Prezes Zarządu

MISJA

Celem Przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie świadczonych usług komunalnych z zachowaniem zasady ekonomiczności działania. Spółka jest właścicielem sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz systemów cieplnych w Gminie Polkowice. Spółka może tworzyć oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady usługowe, wytwórcze i handlowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. Wiodąca pozycja PGM wynika z doświadczenia i praktyki we wszystkich zagadnieniach związanych z ciepłownictwem, gospodarką odpadami, kanalizacją, wodociągami, jak również rehabilitacją małej architektury i terenów zielonych. W naszym Przedsiębiorstwie znalazły zastosowanie najnowsze technologie światowe w takich dziedzinach jak: – wodociągi i kanalizacja, – ciepłownictwo, – budownictwo. – Natomiast liczna kadra inżynieryjno-techniczna jest gwarantem mocnej pozycji Przedsiębiorstwa na rynku. Ta wszechstronność czyni Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej idealnym partnerem do współpracy.