Strefa klienta

Dział Obsługi Klienta

Dział Obsługi Klienta przygotowuje umowy w zakresie:

  • zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
  • dostawy ciepła,

Umowy zawierane są z właścicielami bądź zarządcami nieruchomości, w przypadku  budynku wielolokalowego z poszczególnymi najemcami lokali mieszkalnych po spełnieniu warunków technicznych określonych przez Spółkę.

Wymagane dokumenty dla odbiorców indywidualnych:

  • pisemny wniosek o zawarcie umowy,
  • dokument potwierdzający własność nieruchomości (akt notarialny, umowa najmu, wyciąg z ksiąg wieczystych).

Wymagane dokumenty dla podmiotów gospodarczych:

  • pisemny wniosek o zawarcie umowy,
  • dokument potwierdzający własność,
  • NIP,
  • Regon,
  • odpis z KRS.

W przypadku przepisania umowy, prosimy nie zapomnieć o protokole zdawczo–odbiorczym, zawierającym nr wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron.

W przypadku budynku nowowybudowanego należy dostarczyć kserokopię protokołu odbioru prac zanikowych przyłączy.

W razie wątpliwości zapraszamy do rozmowy z naszym pracownikiem pod numerem telefonu 76 846 29 19.

Zapraszamy do siedziby Spółki przy ulicy Dąbrowskiego 2:

  • w dni powszednie w godz. 7.00-15.00